LIS.SP2 - Hệ thống thông tin người học     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ


* Nhập Mã sinh viên (Số Hộ chiếu) và Số báo danh dự thi để tra cứu